Nagu olete meie toodete ja teenuste puhul harjunud, järgime ka teie andmete töötlemisel kõrgeid nõudmisi. Püüame iga oma kliendi ja potentsiaalse kliendiga luua usaldusliku koostöösuhte ning seda hoida. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus ja kaitse on üks meie olulisi prioriteete.

Kes andmete töötlemise eest vastutab?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa („DCS“) osutab kliendile MINI Charging'i teenuseid ja on nendega seonduvate isikuandmete vastutav töötleja.

Milliseid andmeid me töötleme ja mis eesmärgil ning kui kaua andmeid säilitatakse?

Isikuandmeid, mida me MINI Charging'i lepingu sõlmimise ja MINI Charging'i teenuste osutamisega seoses kogume, töödeldakse lepingu sõlmimiseks, kliendile MINI Charging'i teenuste osutamiseks (nt laadimisjaamas laadimiseks) ja kliendile MINI Charging'i teenuste eest arvete esitamiseks. (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Lepingute sõlmimine

Seoses MINI Charging'i lepingu sõlmimisega töödeldakse järgmisi isikuandmeid:

  • kontaktandmed (sh ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress);
  • kontoandmed (nt MINI Charging'i konto sisselogimisandmed, maksete andmed);
  • sõiduki andmed (VIN-kood).

Lepinguandmed kustutatakse automaatselt pärast MINI Charging'i lepingu lõppemist; rahaliste tehingutega seotud andmed kustutatakse vastavalt õigusaktides sätestatule 10 aasta möödumisel.

Teenuste osutamine

DCS töötleb MINI Charging'i teenuste osutamiseks järgmisi (isiku)andmeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b):

  • kliendi personaalne identimisnumber ehk laadimisjaamas autentimiseks kasutatava MINI Charging'i kaardi number;
  • laadimislogi, mis sisaldab kliendi laadimiste andmeid;
  • laadimiseks kasutatud laadimisjaama asukoht ja kliendi asukoht, kuvatakse kaart lihtsamaks orienteerumiseks ja tagatakse õiged aadressid (asukohaandmeid töödeldakse üksnes juhul, kui osutatakse e-marsruudi teenust ning klient mobiilirakenduses MINI aktiveerinud GPS-funktsiooni);
  • muud laadimisprotsessi käigus kogutavad andmed.

Kui te neid andmeid ei esita ja neid ei töödelda, ei saa DCS teile vastavat teenust osutada. Töödeldud isikuandmed kustutatakse automaatselt 90 päeva möödumisel, välja arvatud juhul, kui konkreetse teenuse osutamiseks on tarvis neid kauem säilitada.

Kliendi sõiduki andmete esitamine on vajalik meie teenusepakkujaga laadimisprotsessi arvete korrektseks käsitsemiseks. VIN on vajalik vastavate lepingusuhete identifitseerimiseks.

Kasutame MINI Charging'i lepingu täitmiseks lepingupartneritest teenuseosutajaid.

Tootekvaliteedi tagamine ning uute toodete väljatöötamine ja arendamine

Lisaks MINI Charging'i teenuste osutamisele kasutatakse kogutud andmeid ka DCS-i pakutavate MINI Charging'i teenuste kvaliteedikontrolliks ning DCS-i uute teenuste arendamiseks. Neid töötlemistoiminguid tehakse DCS-i ja Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafti · Petuelring 130 · 80809 München (BMW AG) õigustatud huvides, et hoida olemasolevate teenuste kvaliteet kliendi kõrgete ootuste tasemel ning arendada uusi teenuseid, mis täidaksid klientide täiendavaid soove (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Et kaitsta klientide privaatsust, töödeldakse isikuandmeid neil eesmärkidel üksnes sellisel kujul, mis ei võimalda andmete seostamist konkreetse kliendiga. Kontaktandmeid kasutatakse ka teiste sarnaste DCS-i teenuste ja toodete otsereklaami saatmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kliendiga võetakse ühendust e-posti teel või mobiilirakenduse kaudu. Kliendil on igal ajal õigus isikuandmete reklaami eesmärgil töötlemine keelata, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

Teenuste parendamiseks on sisse logitud kasutajatel võimalik hinnata DCS-i võrgustiku laadimisjaamu, kommenteerida neid või laadida laadimisjaama üles kasutaja loodud sisu (edaspidi „hinnangud“). DCS salvestab sellised hinnangud koos isikuandmetega ja neid kasutatakse ainult meie teenuste parendamiseks.

DCS jätab endale õiguse näidata veebisaidil, rakenduses ja teistes kanalites (edaspidi „esiliidesed“) hinnanguid koos kasutaja initsiaalidega, et muuta need parema teenuse ja kasutajakogemuse huvides ka teistele kasutajatele kättesaadavaks. DCS-il on võimalik muuta hinnangud kättesaadavaks DCS-i võrgu partneritele, et neid partnerite esiliidestes näidata. Igasugune selline hinnangute kasutamine DCS-i või DCS-i võrgu partneri poolt toimub viisil, mis kaitseb kasutaja andmeid anonüümsel kujul, st kasutades ainult kasutaja initsiaale ja ilma muude isikuandmeteta v.a juhul, kui kasutaja on muu kasutamise osas eelnevalt nõusoleku andnud.

Igal kasutajal on võimalus laadimisjaama kaudu oma hinnang kustutada, kasutades selleks vastavate esiliideste sätteid.

Samuti analüüsime teie käitumist meie mobiilirakendustes. Selle eesmärgiks on meie teenuste kvaliteedi ja kasutajasõbralikkuse kohandamine klientide soovidele vastavaks ka mobiilirakenduste kontekstis (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). See vastab DCS-i õigustatud huvidele kasvavate kliendivajaduste rahuldamisel. Teil on igal ajal võimalus mobiilirakenduses sellisest töötlemisest keelduda.

Meie mobiilirakendustes töödeldakse kasutaja käitumisega seoses järgmisi andmekategooriaid:

Üldine kasutamine: Kasutamise algus ja lõpp (kuupäev ja kellaaeg), viibimise kestus, individuaalsete funktsioonide kasutamine, nupud ja lehe vaatamine, otsimiskäitumine otsitavad terminid, reklaamide, näiteks vautšerkoodide kasutamine.

Seadmega seotud andmed: Seadme tüüp, operatsioonisüsteem, keelesätted, ajavööndid, asukoht, rakenduse sätted, rakenduse krahhid ja teised tõrked

Üksikjuhtumitel võidakse teie isikuandmeid saata edasi kolmandatele pooltele. Kolmandate poolte näol on tegemist IT-teenuste, logistika, telekommunikatsiooni, konsultatsioonide, klienditoe ja inkassoteenuste valdkonnas tegutsevate ettevõtetega. Sellised ettevõtted võivad asuda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) st kolmandates riikides. Osad kolmandad riigid on sertifitseeritud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsustega EMP standardiga võrreldava andmekaitsega riikidena. Muudes kolmandates riikides, kuhu isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi ebapiisava õigusliku regulatsiooni tõttu olla ühelaadselt kõrgel tasemel andmekaitset. Peaks see nii olema, tagame me andmekaitse piisava garanteerimise. See on võimalik läbi siduvate ettevõtte reeglite, Euroopa Komisjoni välja antud standardsete lepinguklauslite, sertifikaatide või tunnustatud käitumiskoodeksi. Lisaks põhineb andmete edastamine Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspoole teie nõusolekul vastavalt GDPRi artikkel 49, paragrahv 1, lõige 1, tähele a , eeldusel, et olete selle nõusoleku eelnevalt andnud. Võtke meiega ühendust, kui soovite selle kohta rohkem teavet saada.

Turundus ja turu-uuringud nõusoleku alusel

Kui te olete andnud eraldi nõusoleku enda isikuandmete kasutamiseks muudel eesmärkidel, võidakse teie andmeid kasutada nõusolekus kirjeldatud viisil, nt turunduse ja/või turu-uuringute eesmärgil, ning edastada neid vajadusel kolmandatele isikutele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Rohkem üksikasju on vastavas nõusolekus, mille te võite igal ajal tagasi võtta.

Õigusaktidest tulenev kohustus

DCS töötleb isikuandmeid ka juhul, kui ta on õigusaktidest tulenevalt selleks kohustatud (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 1 punkt c, artikli 6 lõike 1 punkt c). Näiteks võib DCS olla kohustatud avaldama isikuandmeid ametiasutustele või muudele kolmandatele isikutele.

Kolmandate isikute teenused (Google Maps)

Et tagada sisestatavate aadresside õigsus, oleme oma veebisaidile rakendusliidese kaudu integreerinud Google Mapsi teenuse, mida osutab Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa). Sisu kuvamiseks teie brauseris vajab Google teie IP-aadressi, vastasel juhul ei saa Google manustatud sisu teile edastada.

Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna meil on õigustatud huvi, et sisestatud aadressid oleksid korrektsed.

Google Mapsi teenuse väljalülitamiseks ja Google'ile andmete edastamise vältimiseks saate oma brauseris JavaScripti välja lülitada. Sel juhul palume arvestada, et teil pole võimalik meie veebilehtedel kaardikuvasid kasutada.

Google võib Mapsi kaudu saadud infot edastada kolmandatele isikutele, juhul kui seda nõuavad õigusaktid või kui kolmandatel isikutel on vaja töödelda andmeid Google'i tellimusel.

Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i andmetega. Google'il võib siiski olla tehniliselt võimalik saadud andmete alusel tuvastada, kes on konkreetne kasutaja. Samuti on võimalik, et Google kasutab Google'i veebisaitide kasutajate isikuandmeid ja profiile muudel eesmärkidel, mille üle meil puudub kontroll.

Rohkem teavet selle kohta, milliseid andmeid ja mis eesmärgil pistikprogrammi pakkuja kogub ja töötleb, leiate teenuseosutaja privaatsuspõhimõtetest. Samast leiate ka lisateavet enda õiguste ning privaatsusseadete kohta: https://policies.google.com/privacy.

Kellele me oma isikuandmeid edastame?

Klientidele, kes on registreerunud meie juures MINI ID-ga, edastame sõiduki andmed (VIN - sõiduki identifitseerimisnumber), MINI ID ja laadimislepingu ID sõltumata nende BMW AG-le antud nõusolekust, et võimaldada osalemisõiguse kontrollimist, mis on vajalik registreerimiseks ja arvete esitamiseks. Seda kontrolli tehakse regulaarselt kogu lepingu kehtivusaja jooksul, et tagada teie jätkuv osalemisõigus.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kaitseme teie isikuandmeid moodsaimate tehniliste lahendustega. Teie isikuandmete väärkasutuse ja loata töötlemise vältimiseks kasutame muu hulgas järgmisi turvameetmeid:

  • isikuandmetele on juurdepääs vaid piiratud hulgal volitatud isikutel ning üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel;
  • kogutud andmeid edastatakse alati krüptituna;
  • kasutatavatele IT-süsteemidele juurdepääsu jälgitakse alaliselt, et kõik võimalikud rikkumised viivitamata tuvastada ja tõkestada.

Säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Kui andmeid töödeldakse mitmel eesmärgil, kustutatakse need automaatselt või teisendatakse teie tuvastamist mittevõimaldavale kujule kohe pärast viimase eesmärgi täitmist.

Meie kontaktandmed, teie õigused seoses isikuandmetega ning õigus kaevata andmekaitseasutusele

Teil on õigus enda isikuandmetega tutvuda, taotleda nende parandamist/kustutamist või töötlemise piiramist või esitada töötlemise suhtes vastuväiteid, võttes ühendust DCS-iga (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Kui te leiate, et me ei võta teie isikuandmete töötlemisega seotud muresid või kaebusi piisavalt tõsiselt, on teil võimalus pöörduda vastutava järelevalveasutuse poole.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, võite te enda nõusoleku hiljem igal ajal tagasi võtta. Selleks palume võtta ühendust DCS-iga (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksamaa, e-post dataprotection@digitalchargingsolutions.com


Viimati muudetud: 20.02.2024