Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για MINI Charging

Ορισμοί

Οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις που ξεκινούν με κεφαλαίο, καθώς και αυτές που παρατίθενται εντός εισαγωγικών επεξηγούνται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.

«Υπηρεσία φόρτισης»: η υπηρεσία φόρτισης υπό την ονομασία «MINI Charging» με την οποία ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει σταθμούς φόρτισης και να φορτίσει σε αυτούς και σύμφωνα με την οποία τιμολογούνται οι διαδικασίες φόρτισης.

«Λογαριασμός υπηρεσίας φόρτισης»: ο λογαριασμός πελάτη της υπηρεσίας φόρτισης.

«Λογαριασμός πελάτη στην υπηρεσία φόρτισης»: τμήμα της υπηρεσίας φόρτισης όπου ο πελάτης μπορεί να δει τη σύμβασή του και τα δεδομένα φόρτισης, καθώς και τα τιμολόγια και τις ρυθμίσεις λογαριασμού.

«Σύμβαση υπηρεσίας φόρτισης»: συμφωνία που συνάπτεται βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

«Κάρτα φόρτισης»: η κάρτα RFID της υπηρεσίας φόρτισης με την οποία ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους περισσότερους σταθμούς φόρτισης και να φορτίσει.

«Εφαρμογή φόρτισης»: η εφαρμογή της υπηρεσίας φόρτισης με την οποία ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους περισσότερους σταθμούς φόρτισης και να φορτίσει.

«Ιστότοπος υπηρεσίας φόρτισης»: ο ιστότοπος https://www.mini-charging.com της υπηρεσίας φόρτισης όπου ο πελάτης μπορεί να καταχωρήσει τον λογαριασμό του.

«Σελίδα τιμολόγησης της υπηρεσίας φόρτισης»: ο ιστότοπος

 https://www.mini-charging.com/web/mini-gr/tariffs της υπηρεσίας φόρτισης όπου ο πελάτης μπορεί να δει τις χρεώσεις της υπηρεσίας.

«Συνεργάτης υπηρεσιών φόρτισης»: οι χειριστές σταθμών φόρτισης τους οποίους ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να φορτίσει ηλεκτρικά οχήματα με την υπηρεσία φόρτισης.

1. Υπηρεσία φόρτισης

1.1. Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις ("ΓΟΣ"), η Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Germany ("DCS") παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες πληροφοριών και τεχνολογία για πρόσβαση σε υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα MINI i στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Φόρτισης. Ως προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας φόρτισης είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού MINI Connected. Η χρήση του όρου "πελάτης" στους παρόντες ΓΟΠ αναφέρεται σε άτομα όλων των φύλων.

1.2. Η τελευταία έκδοση αυτών των ΓΟΠ και οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες τιμολογήσεις μπορούν να βρεθούν, να ληφθούν και να εκτυπωθούν από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας φόρτισης. Οι αλλαγές στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών ή σε οποιαδήποτε σύμβαση Υπηρεσία φόρτισης που συνάπτεται βάσει αυτών, καθώς και τυχόν αλλαγές στις τιμές που συμφωνούνται με τον πελάτη λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, τη νομολογία ή τις συνθήκες της αγοράς θα γνωστοποιούνται στον πελάτη γραπτώς, με ρητή αναφορά στις εν λόγω τροποποιήσεις, μέσω της διεύθυνσης email που έχει δηλώσει, σύμφωνα με την ενότητα 2.2.  Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ εφόσον ο πελάτης δεν αντιταχθεί σε αυτές μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την λήψη της ειδοποίησης. Η DCS θα ειδοποιήσει τον πελάτη για τις εν λόγω νομικές συνέπειες κατά την έναρξη αυτής της περιόδου. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ισχύει και για τις αλλαγές της τιμολόγησης που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

1.3. Η DCS συνεργάζεται με χειριστές σταθμών φόρτισης (στο εξής Συνεργάτης υπηρεσιών φόρτισης). Οι σταθμοί φόρτισης των Συνεργατών υπηρεσιών φόρτισης εμφανίζονται στον Ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης, στην εφαρμογή φόρτισης καθώς και μέσω άλλων καναλιών (στο εξής «μπροστινά σημεία») και επισημαίνονται για να διαφοροποιηθούν από άλλους σταθμούς φόρτισης που δεν αποτελούν μέρος του διαθέσιμου δικτύου Υπηρεσιών φόρτισης. Εν μέρει, αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μόνο κατόπιν σύνδεσης.

1.4. Οι υπηρεσίες φόρτισης περιλαμβάνουν

a) α) την απεικόνιση των σταθμών φόρτισης των συνεργατών υπηρεσιών φόρτισης (με τη μορφή στατικών πληροφοριών) και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν λόγω σταθμών φόρτισης (όπως η διαθεσιμότητα και οι τιμές με τη μορφή δυναμικών πληροφοριών) στα Μπροστινά Σημεία. Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται στην ενότητα 5.4 κατωτέρω.

b) τη φόρτιση στους σταθμούς φόρτισης των συνεργατών υπηρεσιών φόρτισης κατόπιν ταυτοποίησης (βλ. ενότητα 6.1) με μηνιαία τιμολόγηση που περιλαμβάνει αναλυτική επισκόπηση όλων των διαδικασιών φόρτισης.

1.5. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες φόρτισης και πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, ανατρέξτε στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης.

1.6. Προς το παρόν, η Γερμανία δεν εγγυάται εθνική κάλυψη των λύσεων φόρτισης και χρέωσης από χειριστές σταθμών φόρτισης που συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί βαθμονόμησης. Στο πλαίσιο της υπηρεσία μας, χρησιμοποιούμε δεδομένα που παρέχονται από τους χειριστές των σταθμών φόρτισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων σε ασυνέπειες μεταξύ της φόρτισης και των χρεώσεων. Αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2. Σύναψη σύμβασης και παραγγελία

2.1. Ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει την υπηρεσία φόρτισης στη σχετική ιστοσελίδα. Ισχύει η έκδοση των ΓΟΠ, την οποία ο πελάτης αποδέχεται ρητά κατά την παραγγελία της υπηρεσίας χρέωσης ή αργότερα. H DCS μπορεί να προσφέρει στον πελάτη επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, ειδικούς όρους πρόσβασης σε σταθμούς φόρτισης ή σε σταθμούς φόρτισης τρίτων χειριστών (στο εξής «Πακέτα»). Οι διατάξεις αυτών των ΓΟΠ εφαρμόζονται αναλόγως σε αυτά τα Πακέτα.

2.2. Οι πελάτες με λογαριασμό MINI Connected μπορούν να εγγραφούν για την υπηρεσία φόρτισης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας φόρτισης, υποβάλλοντας τη διεύθυνση και τα στοιχεία πληρωμής τους. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να διορθωθούν ή να ενημερωθούν αργότερα στην περιοχή λογαριασμού πελατών της υπηρεσίας φόρτισης ή μέσω των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Οι πελάτες που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί για λογαριασμό MINI Connected πρέπει να δημιουργήσουν έναν τέτοιο λογαριασμό πριν από την εγγραφή στην υπηρεσία φόρτισης.

2.3. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον λογαριασμό πελάτη της υπηρεσίας φόρτισης, όπως πληροφορίες πληρωμής ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προστατεύονται αυτόματα με σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης, π.χ. το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής επιλεχθεί από τον πελάτη κατά τη διαδικασία εγγραφής.

2.5. Με την επιφύλαξη επαρκούς πιστοληπτικής ικανότητας, οι επιχειρηματικοί πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να πληρώνουν για τις υπηρεσίες φόρτισης μέσω τραπεζικού εμβάσματος σύμφωνα με τα τιμολόγια που εκδόθηκαν. Εν προκειμένω, ο επιχειρηματικός πελάτης πρέπει να υποβάλει αίτημα για πληρωμή έναντι τιμολογίου και να στείλει ένα αντίγραφο πιστοποιητικού εμπορικού μητρώου ή αντίστοιχο επίσημο έγγραφο στην DCS. Το αίτημα πληρωμής έναντι τιμολογίου μπορεί να υποβληθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατόπιν επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών. Ως επιχειρηματικοί πελάτες νοούνται αποκλειστικά οι επαγγελματίες και άλλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες της υπηρεσίας φόρτισης.

2.6. Προσφορά και σύναψη σύμβασης υπηρεσίας φόρτισης

a) Η DCS υποβάλλει δεσμευτική προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας χρέωσης. Μόλις ο πελάτης που διαθέτει λογαριασμό MINI Connected εγγραφεί στην περιοχή πελατών φόρτισης και αποδεχθεί ρητά τους ΓΟΣ, μπορεί να παραγγείλει την υπηρεσία φόρτισης. Η διαδικασία παραγγελίας περιγράφεται επίσης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας φόρτισης.

b) Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τυχόν λάθη κάνοντας κλικ στην επιλογή «πίσω» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και διορθώνοντας τη λανθασμένη καταχώρηση. Προτού επιβεβαιωθεί η παραγγελία, ο πελάτης λαμβάνει συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που ισχύουν για την υπηρεσία φόρτισης.

c) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε τιμολόγηση, τους ΓΟΠ που αποδέχτηκε ο πελάτης καθώς και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ. ενότητα 2.7).

d) Η σύναψη της σύμβασης της υπηρεσίας φόρτισης ολοκληρώνεται στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας.

e) Το περιεχόμενο της σύμβασης της υπηρεσίας φόρτισης αποθηκεύεται από την DCS και μπορεί να ληφθεί ή να αποθηκευτεί από τον πελάτη στον λογαριασμό πελάτη της υπηρεσίας φόρτισης στον αντίστοιχο ιστότοπο.

2.7. Προσφορά και ολοκλήρωση διαδικασιών φόρτισης

f) Η DCS παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα να φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα στον σταθμό φόρτισης του συνεργάτη υπηρεσιών φόρτισης. Για τη φόρτιση, ο πελάτης χρειάζεται να συνάψει μια σύμβαση υπηρεσιών φόρτισης.

g) Για να φορτίσει στον σταθμό φόρτισης, ο πελάτης πρέπει να αποδείξει μέσω της εφαρμογής ή κάρτας φόρτισης ή ενός άλλου μέσου ταυτοποίησης ότι είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε φόρτιση.

h) Ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει την έναρξη και το τέλος του συμβάντος φόρτισης χρησιμοποιώντας το μπροστινό σημείο που διατίθεται στην υπηρεσία και στον σταθμό φόρτισης και το οποίο επιλέγει ο ίδιος.

i) Η τιμή της φόρτισης εξαρτάται

j)  από τη διαθέσιμη τιμή ή από την τιμολόγηση που επέλεξε ο πελάτης. Σε μερικές χώρες και για τιμές που επέλεξε ο πελάτης, οι χρεώσεις βάσει χρήσης που πρέπει να καταβληθούν για τη φόρτιση μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον εκάστοτε σταθμό φόρτισης (βλ. ενότητα 7.1). Σε αυτό το σύστημα τιμολόγησης, ο πελάτης μπορεί να δει τις τιμές που εφαρμόζει ο σταθμός φόρτισης στη σχετική εφαρμογή - αφού συνδεθεί με τα στοιχεία σύνδεσης. Κατά παρέκκλιση από την ενότητα 5.4, η DCS φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα των τιμών που εμφανίζονται. Ο πελάτης που υπόκειται σε αντίστοιχη τιμολόγηση οφείλει να ενημερωθεί σχετικά με τις τρέχουσες τιμές μέσω της εφαρμογής φόρτισης πριν από τη φόρτιση.

2.8. Γλώσσες

Η σύμβαση της υπηρεσίας φόρτισης συνάπτεται στην αγγλική γλώσσα. Οι μεταφράσεις αυτών των ΓΟΠ σε άλλες γλώσσες είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

2.9. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών εάν πρόκειται για καταναλωτή.

Ο πελάτης ενημερώνεται για το δικαίωμα υπαναχώρησης ως εξής:

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση χωρίς να αιτιολογία εντός 14 ημερών.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Γερμανία, Τηλ.: +30 800 325 2096, E-Mail: gr@mini-charging.com) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσω μιας ρητής δήλωσης (π.χ. επιστολή, φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο μοντέλο δήλωσης υπαναχώρησης (Υπόδειγμα 1), χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αρκεί να μας στείλετε τη δήλωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα, εάν έχετε επιλέξει ρητά έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας πληροφορήσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Θα προβούμε στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός διαφορετικής ρητής συμφωνίας. Σε καμία περίπτωση δε θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις ως αποτέλεσμα της υπαναχώρησης.

Αν είχατε ζητήσει την έναρξη των υπηρεσιών ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, θα μας πληρώσετε ένα ποσό ανάλογα με την κατανάλωσή σας πριν μας ενημερώσετε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

Τέλος των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης

3. Κάρτα φόρτισης: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κάρτας φόρτισης

3.1. Για τη χρήση της υπηρεσίας φόρτισης, οι περισσότεροι σταθμοί φόρτισης απαιτούν μια ενεργοποιημένη κάρτα φόρτισης. Εάν ο πελάτης διαθέτει ήδη μια κάρτα φόρτισης, μπορεί να την ενεργοποιήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Διαφορετικά, η DCS θα στείλει μια κάρτα φόρτισης στον πελάτη για ενεργοποίηση μέσω ταχυδρομείου. Οι κάρτες φόρτισης ενεργοποιούνται στον λογαριασμό πελάτη εισάγοντας τον αριθμό της κάρτας και επιβεβαιώνοντας τις λεπτομέρειες. Ο πελάτης λαμβάνει στη συνέχεια ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ενεργοποίηση της κάρτας φόρτισης μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες.

3.2. Σε ορισμένους σταθμούς φόρτισης, η ταυτοποίηση είναι δυνατή μόνο με την εφαρμογή φόρτισης που διατίθεται στο App Store της Apple Inc. ή στο Google Play Store και περιλαμβάνει έναν αναγνώστη κωδικών QR. Για την ταυτοποίηση, απαιτείται σύνδεση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης.

3.3. Η DCS παραμένει ιδιοκτήτρια της κάρτας φόρτισης. Ο πελάτης οφείλει να αποθηκεύει σε ασφαλές μέρος την κάρτα φόρτισης και τα στοιχεία σύνδεσής του. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την DCS σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας φόρτισης ή των στοιχείων σύνδεσης (βλ. πληροφορίες επικοινωνίας στην ενότητα 10). Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών της υπηρεσίας φόρτισης για να απενεργοποιήσει την κάρτα φόρτισης. Η έκδοση μιας κάρτας αντικατάστασης μπορεί να συνεπάγεται επιπρόσθετα έξοδα για τον πελάτη (βλ. τις ισχύουσες τιμές στη σελίδα τιμολόγησης του ιστότοπου της υπηρεσίας φόρτισης).

4. Συμβατική διάρκεια και ισχύς

4.1. Η σύμβαση της υπηρεσίας φόρτισης δεν έχει καθορισμένη διάρκεια και μπορεί να τερματιστεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος κατόπιν γραπτής προειδοποίησης ενός μηνός, με ισχύ το τέλος ενός ημερολογιακού μήνα. Η κοινοποίηση του τερματισμού μπορεί να γίνει στον λογαριασμό πελάτη, μέσω γραπτής ειδοποίησης ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με άμεση ισχύ για βάσιμους λόγους.

4.2. Αφού τερματισθεί η σύμβαση, η κάρτα φόρτισης δε θα ισχύει άλλο και θα απενεργοποιηθεί από την DCS.

4.3. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προθεσμίες προειδοποίησης για επιπρόσθετα πακέτα, τα οποία έχει παραγγείλει ο πελάτης.

5. Χρήση και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας φόρτισης

5.1. Ο πελάτης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία φόρτισης, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση και τη διαθεσιμότητα στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης. Η DCS παρέχει τις υπηρεσίες στη χώρα διαμονής του πελάτη καθώς και σε άλλες χώρες σύμφωνα με την ενότητα 9 παρακάτω.

5.2. Για την καλύτερη δυνατή χρήση της υπηρεσίας φόρτισης, απαιτείται εγκατάσταση της εφαρμογής φόρτισης σε κατάλληλο smartphone και σύνδεση του πελάτη με τα στοιχεία σύνδεσης.

5.3. Η DCS επιδιώκει να επεκτείνει την πρόσβαση και τη χρήση των δημόσιων υποδομών φόρτισης μέσω της υπηρεσίας φόρτισης και να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών υπηρεσιών φόρτισης. Ωστόσο, η DCS δεν παρέχει δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα (σωστή λειτουργία, διαθεσιμότητα ηλεκτρικού ρεύματος ή πλήρη φόρτιση) και ο πελάτης δε δύναται να ζητήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένους σταθμούς ή/και δυνατότητες φόρτισης. Πιο συγκεκριμένα, δεν προσφέρεται το δικαίωμα διατήρησης της ίδιας υποδομής φόρτισης από όλους τους συνεργάτες υπηρεσιών φόρτισης.

5.4. Η DCS, υπό την επιφύλαξη της ενότητας 5.5, δεν παρέχει δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με την εγκυρότητα ή/και την ακρίβεια των στατικών ή/και δυναμικών πληροφοριών που εμφανίζονται μέσω των Front Ends (βλ. ενότητα 1.4 α), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών σχετικά με τους σταθμούς φόρτισης ή/και τη διαθεσιμότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τρίτους (π.χ. συνεργάτες υπηρεσιών φόρτισης). Παρόλα αυτά, η DCS ελέγχει δειγματοληπτικά την εγκυρότητα και/ή την ακρίβεια των πληροφοριών για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας της. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών εξαρτάται επίσης από το σήμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας των εκάστοτε χειριστών του δικτύου και μπορεί να επηρεαστεί από τις ατμοσφαιρικές και τοπογραφικές συνθήκες, τη θέση του οχήματος και από ενδεχόμενα εμπόδια στην περιοχή (όπως γέφυρες, κτίρια κ.λπ.).

5.5. Ανάλογα με την επιλεγμένη τιμή και τη χώρα, οι χρεώσεις βάσει χρήσης για μια φόρτιση μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον εκάστοτε σταθμό φόρτισης (βλ. ενότητα 7.1). Σύμφωνα με αυτό το σύστημα τιμολόγησης, οι τρέχουσες τιμές για κάθε σταθμό φόρτισης εμφανίζονται στον πελάτη με την εφαρμογή φόρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης είναι συνδεδεμένος με τα στοιχεία σύνδεσης. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στην ενότητα 5.4, η DCS εγγυάται την ορθότητα των τιμών που εμφανίζονται. Οι πελάτες που υπόκεινται σε αυτού του είδους την τιμολόγηση οφείλουν να ενημερώνονται για τις ισχύουσες τιμές πριν από την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.

5.6. Οι υπηρεσίες φόρτισης που παρέχονται σύμφωνα με τους ΓΟΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη φόρτιση οχημάτων μάρκας MINI.

5.7. Οι πελάτες μπορούν να επιτρέπουν σε μέλη της οικογένειάς τους ή σε υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία φόρτισης (πιο συγκεκριμένα, δανείζοντας την κάρτα φόρτισης) με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δε χρεώνει τη χρήση αυτή και ότι οι υπηρεσίες φόρτισης χρησιμοποιούνται μόνο για τη φόρτιση του οχήματος του πελάτη. Πριν από τη μεταβίβαση αυτή, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά με τη διαδικασία χρήσης των σταθμών φόρτισης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών φόρτισης από τρίτους απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση της DCS. Ο πελάτης δε δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες φόρτισης για παράνομους σκοπούς ή να επιτρέψει σε τρίτους να ενεργήσουν παρανόμως μέσω αυτής.

5.8. Ο πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα εγχειρίδια του οχήματος προς φόρτιση και οποιουδήποτε εξοπλισμού ή εξαρτήματος που χρησιμοποιείται (π.χ. καλώδιο φόρτισης) καθώς και με τυχόν οδηγίες, όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση των σταθμών φόρτισης των χειριστών σημείων φόρτισης που απεικονίζονται στους σταθμούς φόρτισης.  Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καλωδίων φόρτισης ή άλλου εξοπλισμού ή εξαρτήματος που (i) δεν έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. πιστοποίηση CE), (ii) δεν έχει εγκριθεί για το εκάστοτε αυτοκίνητο ή από τον εκάστοτε συνεργάτη υπηρεσιών φόρτισης σύμφωνα με τις οδηγίες που απεικονίζονται στους σταθμούς φόρτισης ή (iii) είναι κατεστραμμένο. Ο πελάτης οφείλει να εξασφαλίσει ότι κάθε χρήστης της υπηρεσίας φόρτισης θα επιδείξει εύλογη επιδεξιότητα και επιμέλεια κατά τη φόρτιση στον σταθμό φόρτισης.

5.9. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθμοί φόρτισης που εμφανίζουν προειδοποιητικό μήνυμα, που αναφέρουν κάποιο πρόβλημα ή που έχουν υποστεί προφανή ζημιά. Αντί αυτού, ο πελάτης παρακαλείται να ενημερώσει την DCS (βλ. πληροφορίες επικοινωνίας στην ενότητα 10).

5.10. Ο πελάτης ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές που προκλήθηκαν από κακή ή μη κατάλληλη χρήση ενός σταθμού φόρτισης, της κάρτας φόρτισης και της εφαρμογής φόρτισης ως συσκευή ταυτοποίησης ή λόγω κακής ή μη κατάλληλης χρήσης της διαδικασίας φόρτισης όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5.11. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία πελάτη και σύμβασης μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας ή από αντίστοιχο εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η DCS αναλαμβάνει να παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται στο πλαίσιο αυτό, για ανάκτηση από τον κατασκευαστή αυτοκινήτου μέσω ενός συστήματος διεπαφής.

6. Διαδικασία φόρτισης και ταυτοποίηση - μέγιστος χρόνος φόρτισης και αδράνειας - διακοπές

6.1. Σε γενικές γραμμές, οι πελάτες ταυτοποιούνται στους σταθμούς φόρτισης του συνεργάτη υπηρεσιών φόρτισης μέσω της κάρτας φόρτισης. Ορισμένοι σταθμοί φόρτισης δέχονται επίσης ή απαιτούν τη χρήση της εφαρμογής φόρτισης για την ταυτοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, αυτό ισχύει σε σταθμούς φόρτισης με σύμβολο διασύνδεσης (intercharge-symbol). Για κάθε σταθμό φόρτισης, οι διαθέσιμες μέθοδοι ταυτοποίησης εμφανίζονται στην εφαρμογή φόρτισης ή στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης.

6.2. Η μέγιστη περίοδος συνεχούς σύνδεσης σε έναν σταθμό φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες, ή στην περίπτωση φόρτισης DC (συνεχές ρεύμα) τις 4 ώρες, (μέγιστη διάρκεια φόρτισης και χρόνος αδράνειας). Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να εκκενώσει τον δημόσιο χώρο στάθμευσης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης ή έχει λήξει η μέγιστη περίοδος στάθμευσης. Τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν για την DCS λόγω υπερφόρτωσης ή υπέρβασης του μέγιστου χρόνου αδράνειας και/ή των περιόδων στάθμευσης, καθώς και το κόστος προστίμων ή υπηρεσιών ρυμούλκησης λόγω παράνομης στάθμευσης θα τιμολογούνται στον πελάτη.

6.3. Η DCS ενημερώνει ότι μπορεί να προκύψουν διακοπές στους σταθμούς φόρτισης λόγω ανωτέρας βίας, όπως απεργίες, αποκλεισμοί και εντολές από επίσημες αρχές καθώς και λόγω τεχνικών και άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ή για τη βελτίωση της υπηρεσίας (π.χ. συντήρηση, επισκευές, ενημερώσεις λογισμικού συστημάτων). Οι δυσλειτουργίες μπορεί επίσης να προκύψουν και από βραχυπρόθεσμες ελλείψεις λόγω περιόδων αιχμής.

6.4. Στον βαθμό που οι δυσλειτουργίες ή/και οι ανωμαλίες στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλονται σε διακοπές του δικτύου ηλεκτροδότησης (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το δίκτυο), η DCS απαλλάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της υπηρεσίας φόρτισης. Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, σε περίπτωση που η DCS διακόπτει την παροχή χωρίς δικαιολογία. Κατόπιν αιτήματος, η DCS οφείλει να παράσχει στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με το ζημιογόνο γεγονός και την αιτία του χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον βαθμό που η DCS διαθέτει τέτοιες πληροφορίες ή οι πληροφορίες αυτές μπορούν να καταστούν διαθέσιμες καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες.

7. Χρέωση- Τιμολόγηση

7.1. Η χρέωση για την υπηρεσία φόρτισης και τη χρήση των υπηρεσιών καθορίζεται από την εκάστοτε συμφωνηθείσα τιμή χρέωσης και περιλαμβάνει κατά κανόνα τα εξής:

k) μια σταθερή, μηνιαία βασική χρέωση (εξαρτάται από τη συμφωνηθείσα τιμή χρέωσης). Σε ορισμένες τιμολογήσεις, η μηνιαία βασική χρέωση ενδέχεται να περιέχει ήδη χρεώσεις χρήσης (κατ’ αποκοπή χρεώσεις) και

l) πληρωμές βάσει της πραγματικής χρήσης για κάθε διαδικασία φόρτισης που διενεργήθηκε στους σταθμούς φόρτισης ενός συνεργάτη υπηρεσιών φόρτισης (ανάλογα με τη συμφωνηθείσα τιμή), ενδεχόμενες χρεώσεις συναλλαγής και περιαγωγής σε αγορές περιαγωγής.

Οι τρέχουσες τιμές για τις εκάστοτε χρεώσεις παρατίθενται στη λίστα τιμών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή, στην ενότητα «Legal» > «Price list». Ελέγξτε τις ισχύουσες τιμές στην εφαρμογή φόρτισης πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης. Οι ισχύουσες τιμές για μια διαδικασία φόρτισης στον εκάστοτε σταθμό φόρτισης διατίθενται στον πελάτη μέσω της εφαρμογής φόρτισης, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει συνδεθεί με τα στοιχεία σύνδεσής του. Για μεταβλητή τιμολόγηση, η DCS δύναται να προσαρμόσει τις τιμές ανάλογα με την πραγματική χρήση ενός σταθμού φόρτισης με μελλοντική ισχύ. Οι πελάτες που υπόκεινται σε αυτού του είδους την τιμολόγηση οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τις ισχύουσες τιμές πριν από την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.

7.2. Η μηνιαία βασική χρέωση αρχίζει να εφαρμόζεται αφού συναφθεί η σύμβαση φόρτισης ή - σε περίπτωση μεταβολής της τιμολόγησης - αφού τεθεί σε εφαρμογή η αλλαγή της εν λόγω τιμολόγησης από την DCS και, έπειτα, με αναλογική βάση για το υπόλοιπο του πρώτου μήνα.

7.3. Οι πληρωμές που βασίζονται στην πραγματική χρήση καλύπτουν για κάθε διαδικασία φόρτισης το διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας (π. χ. από τη στιγμή τοποθέτησης του βύσματος στο σημείο φόρτισης) μέχρι το τέλος της (δηλαδή μέχρι την αποσύνδεση του βύσματος από το σημείο φόρτισης) με βάση τις τιμές που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή σταθμό φόρτισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές περιαγωγής είναι διαθέσιμες στον τιμοκατάλογο για την εκάστοτε τιμολόγηση στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης. Οι διαδικασίες φόρτισης θα χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο για την ισχύουσα τιμολόγηση.

7.4. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις ισχύουσες τιμές για την εκάστοτε τιμολόγηση του πελάτη κατά τη σύναψη της σύμβασης αποστέλλεται στον πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βλ. ενότητα 2.5 γ).

7.5. Όταν αναρτώνται τιμές στον σταθμό φόρτισης ενός συνεργάτη, οι εν λόγω τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που συμφωνήθηκαν μέσω σύμβασης με τον πελάτη. Εφαρμόζονται αποκλειστικά οι συμφωνηθείσες τιμές μεταξύ του πελάτη και της DCS.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το μεταβλητό σύστημα τιμολόγησης, η DCS θα χρεώνει στον πελάτη τις τιμές (για την πραγματική χρήση) που εμφανίζονται για τον εκάστοτε σταθμό φόρτισης, στην αρχή της διαδικασίας φόρτισης στην εφαρμογή φόρτισης.

7.6. Οι τιμές κατά τη φόρτιση στο εξωτερικό (roaming) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται τη χρονική στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώνονται για τους ισχύοντες όρους, πριν ξεκινήσουν μια περίοδο φόρτισης στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει υποχρέωση πληροφόρησης και ενημέρωσης σύμφωνα με την ενότητα 1.2 των παρόντων ΓΟΠ και οι νομικές συνέπειες που αναγράφονται εκεί δεν ισχύουν.

Κατά τη φόρτιση στο εξωτερικό, η οφειλή στην DCS ενδέχεται να είναι σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό της Ελλάδας (ξένο νόμισμα). Προκειμένου να διευκολύνει τη χρέωση σε ξένο νόμισμα για τον πελάτη, η DCS δύναται να μετατρέψει τα ποσά που εισπράχθηκαν σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα της Ελλάδας και να ζητήσει από τον πελάτη την καταβολή του εν λόγω ποσού κατόπιν μετατροπής. Η μετατροπή για μια διαδικασία χρέωσης σε ξένο νόμισμα πραγματοποιείται βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς σε Ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο τέλος της ημέρας που προηγείται της διαδικασίας φόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ο πελάτης μπορεί να ανατρέξει στην εξής διεύθυνση:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. Η ​DCS διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις τιμές για υφιστάμενες ή/και νέες συμβάσεις σε καθορισμένες χρονικές περιόδους και για καθορισμένους σταθμούς φόρτισης (βλ. ενότητα 7.1 β) (ειδικές προσφορές).

7.8. Η αλλαγή της τιμολόγησης απαιτεί σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για αλλαγή τιμολόγησης ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης.

8. Τιμολόγηση και όροι πληρωμής

8.1. Ο πελάτης μπορεί να ανακτήσει τα μηνιαία του τιμολόγια μέσω του λογαριασμού πελάτη στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης, ο οποίος περιλαμβάνει έναν αναλυτικό κατάλογο των διαδικασιών φόρτισης για την αντίστοιχη περίοδο τιμολόγησης με την ημερομηνία, την τοποθεσία και τη διάρκεια κάθε φόρτισης. Ο πελάτης ειδοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που είναι διαθέσιμο ένα νέο τιμολόγιο.

8.2. Οι χρεώσεις για τον ημερολογιακό μήνα εφαρμόζονται στη μέθοδο πληρωμής που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής στον λογαριασμό πελάτη την τέταρτη εργάσιμη μέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Οι επιχειρηματικοί πελάτες που πληρώνουν έναντι τιμολογίου (βλ. ενότητα 2.4) πρέπει να μεταφέρουν το ποσό εντός 14 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Αν και η DCS προσπαθεί να τιμολογεί τις υπηρεσίες φόρτισης κατά τον ημερολογιακό μήνα που ακολουθεί, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό (π.χ. λόγω καθυστερημένης έκδοσης τιμολογίου εκ μέρους των συνεργατών υπηρεσιών φόρτισης προς την DCS).

8.3. Ο πελάτης μπορεί να αντισταθμίσει τις αξιώσεις της DCS μόνο εφόσον η ανταπαίτησή του είναι αδιαμφισβήτητη, λόγω υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση ή εάν υπάρχει νομικά δεσμευτικός τίτλος. Ο πελάτης μπορεί να παρακρατήσει πληρωμές μόνο σε περίπτωση αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση υπηρεσιών φόρτισης.

8.4. Εάν ο πελάτης αθετήσει την καταβολή πληρωμών, η DCS έχει τον δικαίωμα να του στερήσει την πρόσβαση στην υπηρεσία φόρτισης.

9. Διεθνής περιαγωγή

Δυνάμει της σύμβασης φόρτισης, ο πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την κάρτα ή την εφαρμογή φόρτισης και σε άλλες χώρες, πέραν της χώρας διαμονής. Η τρέχουσα λίστα χωρών είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της υπηρεσίας φόρτισης.

10. Επικοινωνία

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, απορίες σχετικά με τιμολόγια, συμβάσεις με πελάτες ή κάρτες φόρτισης καθώς και για τεχνικά προβλήματα, ιδίως κατά τη διαδικασία φόρτισης, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας που αναφέρονται στη διεύθυνση της υπηρεσίας φόρτισης.

11. Εγγύηση

11.1. Ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις εγγύησης.

12. Αποποίηση ευθυνών

12.1. Σε περίπτωση απλής αμέλειας, η DCS φέρει ευθύνη μόνο εφόσον έχει παραβιάσει σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις (υλικές συμβατικές υποχρεώσεις), όπως αυτές που επιβάλλονται ειδικά στην DCS δυνάμει του περιεχομένου και του σκοπού της σύμβασης υπηρεσιών φόρτισης ή εκείνες η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης φόρτισης και στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασιστεί εύλογα ο πελάτης. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται στη συνήθη βλάβη που μπορεί να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης υπηρεσιών φόρτισης.

12.2. Η προσωπική ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της DCS για ζημίες που προκύπτουν από απλή αμέλεια περιορίζεται στην έκταση που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

12.3. Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη της DCS σε περίπτωση κακόβουλης μη αποκάλυψης ελαττώματος ή που προκύπτει από την ανάληψη εγγύησης ή δυνάμει της νομοθεσίας περί ευθύνης για τα προϊόντα. Οι περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση δόλιας πρόθεσης, βαριάς αμέλειας, θανάτου, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας.

12.4. Η DCS δεν είναι χειριστής των σταθμών φόρτισης και δε φέρει αντίστοιχη ευθύνη. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση διακοπής ή ανωμαλιών στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω διακοπών του δικτύου ηλεκτροδότησης (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το δίκτυο), ενδέχεται να προκύψουν αξιώσεις κατά του χειριστή του δικτύου διανομής. Η DCS θα εκχωρήσει και θα μεταβιβάσει, κατόπιν αιτήματος, αξιώσεις και δικαιώματα έναντι του χειριστή του δικτύου διανομής που σχετίζονται με τη ζημία που υπέστη ο πελάτης.

13. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

13.1. Η DCS λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της και σέβεται το απόρρητο κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

13.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων διατίθενται στην πολιτική προστασίας δεδομένων.

14. Τόπος δικαιοδοσίας, διαμεσολάβηση και εφαρμοστέο δίκαιο

14.1. Η σύμβαση υπηρεσιών φόρτισης, καθώς και κάθε έννομη σχέση που βασίζεται σε αυτούς τους ΓΟΠ υπόκεινται στη νομοθεσία της Γερμανίας. Δεν εφαρμόζεται η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, οι κανόνες περί υποχρεωτικής προστασίας του καταναλωτή του κράτους στο οποίο ο πελάτης έχει τον τόπο συνήθους διαμονής του υπερτερούν του γερμανικού δικαίου, εάν είναι ευνοϊκότεροι για τον πελάτη.

14.2. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από σχέσεις με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή με εταιρείες δημοσίου δικαίου είναι το Μόναχο, Γερμανία. Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής με τόπο μόνιμης ή συνήθους διαμονής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στην Ελβετία, μπορεί επίσης να εγείρει αξίωση στη χώρα διαμονής. Οι αξιώσεις της DCS έναντι ενός καταναλωτή μπορούν να ασκηθούν μόνο στη χώρα διαμονής του καταναλωτή.

14.3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Εάν επιθυμείτε να μας ενημερώσετε για κάποιο θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

14.4. Η DCS δε θα συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός διαιτητικού συμβουλίου καταναλωτών ούτε φέρει τέτοιου είδους υποχρέωση.

Τελευταία αναθεώρηση: Απρίλιος 2022

Υπόδειγμα 1: Δείγμα δήλωσης υπαναχώρησης

Μοντέλο δήλωσης υπαναχώρησης

(Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας την παρούσα δήλωση)

Προς:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Γερμανία

email: gr@mini-charging.com

Εγώ/εμείς (*) δηλώνω/δηλώνουμε (*) ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε  (*) από τη σύμβαση που συνήφθη από εμένα/εμάς (*) για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:


Αριθμός σύμβασης της υπηρεσίας φόρτισης

Ημερομηνία Παραγγελίας

Ονομασία του (των) καταναλωτή (-ών)

Διεύθυνση καταναλωτή (-ών)

Υπογραφή του (των) καταναλωτή (-ών) (μόνο εφόσον η δήλωση αυτή κοινοποιείται σε έντυπη μορφή)

Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση.