Všeobecné obchodné podmienky pre službu MINI Charging

1.  MINI Charging

1.1.  Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, (“DCS”) zákazníkovi pod značkou “MINI Charging” informačné služby a prístupovú technológiu pre nabíjaciu infraštruktúru určenú pre vozidlá MINI (služby “MINI Charging”). Podmienkou využívania služieb MINI Charging je zriadenie účtu MINI. Pojem „zákazník“ v týchto VOP zahŕňa osoby všetkých pohlaví.

1.2.  Aktuálnu verziu týchto VOP a aktuálne dostupné tarify je možné nájsť, stiahnuť a vytlačiť z internetovej stránky www.mini-charging.com. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, zmluvy o poskytovaní MINI Charging uzatvorenej na tomto základe, ako aj všetky zmeny v tarifách dohodnutých so zákazníkom z dôvodu zmien právnych predpisov, zmien v judikatúre alebo trhových podmienkach, sa oznámia zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom v súlade s článkom 2.2 v textovej forme s výslovným odkazom na príslušné zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak voči nim zákazník do jedného mesiaca od doručenia oznámenia nepodá námietku. Spoločnosť DCS bude zákazníka o týchto právnych následkoch informovať na začiatku tohto obdobia.

1.3.  Spoločnosť DCS spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc (ďalej ”partner MINI Charging”). Tieto nabíjacie stanice partnerov MINI Charging sú zobrazené na stránke www.mini-charging.com, v aplikácii MINI Charging, ako aj prostredníctvom ďalších kanálov (ďalej “frontends”) a sú zvýraznené tak, aby boli odlíšiteľné od iných nabíjacích staníc, ktoré nepatria do siete MINI Charging. Niektoré z týchto informácií môžu byť dostupné až po prihlásení sa do členskej zóny.

1.4.  Služby MINI Charging zahŕňajú

a)  zobrazenie nabíjacích staníc partnerov MINI Charging (vo forme statických informácií) a určitých informácií týkajúcich sa využívania týchto nabíjacích staníc partnerov MINI Charging vo frontends (ako napr. dostupnosť a ceny vo forme dynamických informácií). Na tieto informácie sa vzťahujú obmedzenia uvedené v článku 5.4.

b)  nabíjanie na nabíjacích staniciach partnerov MINI Charging po overení (viď článok 6.1) spolu s mesačnou fakturáciou vrátane podrobného prehľadu všetkých nabíjaní.

1.5.  Podrobnosti o službách MINI Charging a o využívaní týchto služieb sú uvedené na stránke www.mini-charging.com.

1.6.  V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešeniami na dobíjanie a fakturáciu, zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc dodržiavajúcich kalibračný zákon. V rámci našich služieb používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže viesť – okrem iného – k nesúladom medzi čiastkami za dobíjanie a fakturovanými čiastkami. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte.

2.  Uzatvorenie zmluvy a objednávky

2.1.  Zákazník si môže objednať služby MINI Charging na stránke www.mini-charging.com. Uplatní sa znenie tej verzie VOP, ktorú zákazník pri objednávaní služieb MINI Charging výslovne prijal (nakoľko táto verzia VOP môže byť časom zmenená v súlade s článkom 1.2 vyššie).

2.2.  Zákazníci, ktorí majú účet MINI, sa môžu do služieb MINI Charging zaregistrovať na internetovej stránke www.mini-charging.com prostredníctvom uvedenia svojej adresy a platobných údajov. Tieto informácie môžu byť neskôr opravené alebo zmenené v zóne zákazníckeho účtu MINI Charging alebo prostredníctvom oddelenia zákazníckych služieb. Zákazníci, ktorí sa ešte nezaregistrovali pre bezplatný účet MINI, si musia takýto účet zriadiť pred registráciou do služieb MINI Charging.

2.3.  Všetky informácie poskytnuté v rámci zóny zákazníckeho účtu MINI Charging, ako napr. platobné informácie, adresy a e-mailové adresy, sú automaticky zabezpečené prostredníctvom moderných šifrovacích metód, napr. SSL protokol (Secure Sockets Layer).

2.4.  Platbu za služby MINI Charging je možné zrealizovať kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby ponúknutým zákazníkovi MINI Charging v priebehu registrácie. Za predpokladu dostatočnej platobnej schopnosti majú podnikateľskí klienti taktiež možnosť platiť za služby MINI Charging bankovým prevodom na základe vystavených faktúr. Za týmto účelom musí podnikateľský klient požiadať o platbu na faktúru a spoločnosti DCS zaslať výpis z obchodného registra alebo iný vhodný úradný doklad. Žiadosť o platbu na faktúru je možné podať v priebehu registrácie alebo prostredníctvom kontaktu s oddelením zákazníckych služieb. Za podnikateľských klientov sa považujú len podnikatelia a iné podniky, ktoré sú zákazníkmi MINI Charging.

2.5.  Ponuka a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní MINI Charging

a)  Spoločnosť DCS predkladá záväznú ponuku na poskytovanie služieb MINI Charging. Služby MINI Charging si môže objednať zákazník, ktorý disponuje účtom MINI a ktorý sa už zaregistroval do zákazníckeho účtu MINI Charging a výslovne odsúhlasil VOP. Proces objednávania je taktiež dostupný na stránke www.mini-charging.com.

b)  Zákazník môže v priebehu registrácie opraviť chybne zadané údaje tak, že klikne na tlačidlo „späť“ a príslušné údaje opraví. Pred potvrdením objednávky je zákazník špeciálne informovaný o cenách vzťahujúcich sa k službám MINI Charging.

c)  Po ukončení procesu objednania MINI Charging dostane zákazník prostredníctvom
e-mailu potvrdenie objednávky spolu s informáciou o príslušnej tarife, VOP odsúhlasené zákazníkom a informácie o práve zákazníka na odstúpenie od zmluvy (viď článok 2.7).

d)  Zmluva o poskytovaní MINI Charging je uzavretá dokončením objednávacieho procesu.

e)  Text zmluvy o poskytovaní MINI Charging je uložený spoločnosťou DCS a zákazník si ho môže načítať alebo uložiť zo stránky www.mini-charging.com v zóne zákazníckeho účtu MINI Charging.

2.6.  Jazyky

Zmluva o poskytovaní MINI Charging sa uzatvára v slovenskom jazyku. Preklady týchto VOP do iných jazykov sú len informatívne a nie sú právne záväzné.

2.7.  Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní MINI Charging v lehote štrnástich dní.

Poučenie zákazníka o práve na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie

Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie uplynie 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, telefónne číslo: +421 2 330 560 33, e-mail: sk@mini-charging.com. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1), nie je to však nutné. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete predtým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Účinky a dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili, vrátane nákladov na doručenie (to sa nevzťahuje na prípadné dodatočné náklady, ak ste si vyslovene zvolili iný druh doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej prvej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ak ste počas lehoty na odstúpenie od zmluvy požiadali o začatie poskytovania služieb, máte povinnosť uhradiť nám cenu, ktorá je úmerná skutočne poskytnutému plneniu do dňa, kedy ste nám Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy oznámili, teda nie cenu kompletného plnenia služieb, ktoré by sa realizovali, keby k dostúpeniu od zmluvy nedošlo.

(Koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy)

3.  Karta MINI Charging: Aktivácia a deaktivácia karty MINI Charging

3.1.  Na využívanie služieb MINI Charging vyžaduje väčšina nabíjacích staníc aktivovanú kartu MINI Charging. Ak už zákazník kartu MINI Charging má, môže túto kartu aktivovať v priebehu registrácie. V opačnom prípade spoločnosť DCS zašle zákazníkovi kartu MINI Charging na účely aktivácie poštou. Karty MINI Charging sa aktivujú v zákazníckom účte MINI Charging, a to zadaním čísla karty a potvrdením údajov. Následne bude zákazníkovi odoslaný potvrdzovací e-mail. Aktivácia karty MINI Charging môže trvať do 24 hodín.

3.2.  Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné len prostredníctvom aplikácie MINI Charging, ktorá je dostupná v App Store spoločnosti Apple Inc. alebo v Google Play Store a obsahuje čítačku QR kódov. Na overenie totožnosti sa požaduje prihlásenie zadaním prihlasovacích údajov.

3.3.  Vlastníkom karty MINI Charging ostáva spoločnosť DCS. Zákazník je povinný svoju kartu MINI Charging a prihlasovacie údaje starostlivo uchovávať. V prípade straty alebo odcudzenia karty MINI Charging je zákazník povinný bezodkladne informovať o tejto udalosti spoločnosť DCS (viď kontaktné informácie podľa časti 10). Okrem toho môže zákazník kontaktovať oddelenie zákazníckych služieb MINI Charging za účelom deaktivácie karty MINI Charging. Za vydanie náhradnej karty môžu byť zákazníkovi účtované dodatočné poplatky (viď príslušné ceny na stránke www.mini-charging.com).

4.  Doba platnosti zmluvy

4.1.  Zmluva o poskytovaní MINI Charging nie je uzatvorená na pevne stanovenú dobu a môže byť ukončená ktoroukoľvek stranou, a to podaním písomnej výpovede s mesačnou výpovednou lehotou plynúcou od konca kalendárneho mesiaca. Výpoveď môže byť podaná v zóne zákazníckeho účtu, formou písomného oznámenia alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na okamžité ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.2.  Po vypovedaní zmluvy stráca karta MINI Charging platnosť a spoločnosť DCS ju zablokuje.

5.  Využívanie a dostupnosť MINI Charging

5.1.  Zákazník môže získať viac informácií o službe MINI Charging a technických podrobnostiach o jej využívaní a dostupnosti na stránke www.mini-charging.com. Spoločnosť DCS poskytuje služby v domovskej krajine zákazníka, ako aj v iných krajinách podľa časti 9 nižšie.

5.2.  Na používanie služieb MINI Charging tým najlepším možným spôsobom je nevyhnutná aplikácia MINI Charging na vhodnom mobilnom zariadení alebo prístup na stránku www.mini-charging.com.

5.3.  Spoločnosť DCS sa snaží rozšíriť používanie verejnej nabíjacej infraštruktúry a prístup k nej cez služby MINI Charging a rozšíriť skupinu partnerov MINI Charging. Spoločnosť DCS však neposkytuje žiadnu záruku vo vzťahu k dostupnosti (riadna funkčnosť, dodávky elektrickej energie alebo plné nabitie) a zákazník nemá právo požadovať prístup ku konkrétnym nabíjacím staniciam a/alebo možnostiam nabíjania. Neexistuje najmä nárok na zachovanie tej istej nabíjacej infraštruktúry partnera MINI Charging.

5.4.  Spoločnosť DCS, s prihliadnutím na článok 5.5, neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na aktuálnosť a/alebo správnosť statických a/alebo dynamických informácií zobrazovaných prostredníctvom frontends (viď článok 1.4 a), vrátane, avšak nielen, informácií o nabíjacích staniciach a/alebo ich dostupnosti. Zákazník predovšetkým berie na vedomie, že tieto informácie sú poskytované tretími stranami (napr. partnermi MINI Charging). Bez ohľadu na túto skutočnosť, spoločnosť DCS preveruje aktuálnosť a/alebo správnosť informácií na základe vzorky, za účelom neustáleho zlepšovania svojich služieb. Prenos týchto informácií takisto závisí od príjmu z vysielačov príslušného mobilného operátora a môže byť oslabený atmosférickými podmienkami, topografickými okolnosťami, polohou vozidla či prekážkami v blízkosti (akými sú napr. mosty a budovy atď.).

5.5.  V niektorých krajinách sa ceny v nich dostupných taríf môžu líšiť v závislosti na použitej nabíjacej stanici (viď článok 7.1). V takomto tarifnom systéme sa zákazníkovi zobrazujú v aplikácii MINI Charging aktuálne platné ceny príslušnej nabíjacej stanice, pokiaľ je zákazník prihlásený pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na rozdiel od článku 5.4, spoločnosť DCS zaručuje správnosť zobrazených cien. Zákazníci využívajúci túto tarifu sú povinní oboznámiť sa s platnými cenami pred začiatkom nabíjania.

5.6.  Služby MINI Charging poskytované podľa týchto VOP je možné využívať len na nabíjanie vozidiel značky MINI.

5.7.  Zákazníci môžu umožniť rodinným príslušníkom alebo svojim zamestnancom využívanie služieb MINI Charging (najmä karty MINI Charging) za predpokladu, že zákazník takéto využívanie nespoplatňuje a že sa služby MINI Charging využívajú výhradne na nabitie vlastného vozidla alebo motocykla zákazníka. Pred takýmto využívaním služby musí zákazník užívateľa informovať o správnom postupe, ktorý treba na nabíjacích staniciach dodržiavať. Akékoľvek iné využívanie služieb MINI Charging zo strany tretích osôb si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti DCS.  Zákazník nesmie využívať služby MINI Charging na protiprávne účely, ani nesmie využívanie služby na takéto účely umožniť tretím stranám.

5.8.  Zákazník je povinný postupovať v súlade s manuálmi na obsluhu vozidla, ktoré sa má nabiť, ako aj akéhokoľvek vybavenia alebo príslušenstva (napr. nabíjacieho kábla), a tiež s pokynmi týkajúcimi sa využívania nabíjacích staníc a podmienkami partnerov MINI Charging zobrazenými na nabíjacích staniciach. Využívanie nabíjacích káblov alebo iného vybavenia či príslušenstva, ktoré (i) nebolo certifikované podľa príslušných zákonov a nariadení (napr. certifikácia CE), (ii) nie je schválené pre príslušné vozidlo alebo príslušným partnerom MINI Charging podľa pokynov zobrazených na nabíjacích staniciach, alebo (iii) je poškodené, je prísne zakázané.

5.9.  Nabíjacie stanice, ktoré zobrazujú výstražnú správu alebo hlásia problém,  alebo ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú použiť. Namiesto toho si spoločnosť DCS dovoľuje zákazníka požiadať, aby ju v takom prípade informoval (viď kontaktné údaje v časti 10).

5.10.  Zákazník je zodpovedný za zavinené poškodenie v dôsledku zneužitia či neodborného použitia karty MINI Charging, prípadne aplikácie MINI Charging ako prostriedku na overenie totožnosti, alebo v dôsledku zneužitia či neodborného použitia nabíjacieho procesu podľa príslušných právnych predpisov.

6.  Proces nabíjania a overovanie totožnosti; maximálna doba nabíjania a nečinnosti; poruchy

6.1.  Vo všeobecnosti sa totožnosť zákazníkov na nabíjacích staniciach partnerov MINI Charging overuje prostredníctvom karty MINI Charging. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné, alebo môže byť vyžadované, prostredníctvom aplikácie MINI Charging. To platí predovšetkým pre nabíjacie stanice označené symbolom intercharge. Dostupné metódy overenia totožnosti sú pre každú nabíjaciu stanicu zobrazené v aplikácii MINI Charging alebo na stránke www.mini-charging.com.

6.2.  Neprerušené napojenie na jednu nabíjaciu stanicu nesmie presiahnuť 24 hodín a v prípade nabíjania DC (nabíjanie jednosmerným prúdom) 4 hodiny (maximálna doba nabíjania a nečinnosti). Okrem toho musí zákazník uvoľniť verejné parkovacie miesto hneď po ukončení procesu nabíjania alebo po uplynutí maximálnej povolenej doby parkovania. Náklady vznikajúce spoločnosti DCS z dôvodu prekročenia maximálnej doby nabitia alebo nečinnosti a/alebo doby parkovania, ako aj náklady na pokuty či odťahovacie služby v dôsledku protiprávneho parkovania, budú vyfakturované zákazníkovi.

6.3.  Zákazník berie na vedomie, že môže dochádzať k poruchám nabíjacích staníc v dôsledku vyššej moci, vrátane štrajkov, výluk a úradných nariadení, ako aj z dôvodu technických a ďalších opatrení, ktoré musia byť vykonané na zariadeniach za účelom riadneho poskytovania alebo zlepšovania služieb (napr. údržba, opravy, systémové aktualizácie softvéru). Poruchy môžu rovnako vzniknúť z dôvodu krátkodobého nedostatku kapacít počas využívania zariadení v špičkách.

6.4.  V rozsahu, v akom poruchy a/alebo nepravidelnosti v dodávke elektrickej energie vyplývajú z poruchy elektrickej siete (vrátane prípojky do siete), je spoločnosť DCS oslobodená od svojich príslušných povinností poskytovať služby MINI Charging. To však neplatí v prípade, že spoločnosť DCS preruší dodávku bezdôvodne. Na základe požiadavky je spoločnosť DCS povinná bezodkladne informovať zákazníka o skutočnostiach súvisiacich s takýmto poškodením a o príčinách jeho vzniku, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie spoločnosti DCS k dispozícii alebo v akom môže s ohľadom na primeranosť tieto informácie sprístupniť.

7.  Poplatky a ceny

7.1.  Poplatok za služby MINI Charging závisí od tarify dohodnutej so zákazníkom a v zásade sa môže skladať z:

a)  fixného mesačného základného poplatku za zmluvu o poskytovaní MINI Charging (v závislosti od dohodnutej tarify; v prípade niektorých taríf môže základný mesačný poplatok už zahŕňať aj poplatky za využívanie (paušálne tarify), a

b)  platieb podľa skutočného využívania jednotlivých nabíjaní na nabíjacích staniciach partnerov MINI Charging (v závislosti od dohodnutej tarify), prípadných transakčných poplatkov a prípadných poplatkov za roaming pri nabíjaní na trhoch podliehajúcich roamingu.

Platné ceny pre jednotlivé tarify sú uvedené v cenníku, na webovej stránke alebo v aplikácii v časti „Právne” > „Cenník“.

Aktuálne platné ceny za nabíjanie na príslušnej nabíjacej stanici sa zákazníkovi zobrazia v aplikácii MINI Charging, pokiaľ je prihlásený pod svojimi prihlasovacími údajmi. V prípade variabilných taríf je spoločnosť DCS oprávnená upravovať ceny podľa skutočného využívania nabíjacích staníc s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálne platné ceny pre príslušnú nabíjaciu stanicu sa zobrazia v aplikácii MINI Charging. Zákazníci s touto tarifou sú povinní informovať sa o príslušných cenách pred začatím nabíjania.

7.2.  Základný mesačný poplatok sa účtuje až po uzavretí zmluvy o poskytovaní MINI Charging alebo - v prípade zmeny tarify s mesačným základným poplatkom - po aktivácii tejto zmeny zo strany spoločnosti DCS a následne v pomernej výške za zvyšné obdobie prvého mesiaca.

7.3.  Poplatky založené na skutočnom využívaní nabíjania budú účtované za každé jednotlivé nabíjanie od jeho začiatku (t.j. odkedy je zástrčka vložená do nabíjacieho bodu) až do jeho ukončenia (t.j. dokedy je zástrčka z nabíjacieho bodu vytiahnutá) na základe aktuálne platných cien v príslušnej krajine alebo na príslušnej nabíjacej stanici. Viac informácií o cenách za roaming je možné nájsť v cenníku príslušnej tarify na stránke www.mini-charging.com. Vyúčtovanie nabíjaní bude realizované podľa cenníka pre príslušnú tarifu.

7.4.  Všetky ceny zahŕňajú DPH. Informácie o cenách platných v príslušnej tarife zákazníka pri uzavretí zmluvy sa zákazníkovi zasielajú e-mailom (viď článok 2.5 c).

7.5.  V prípade, že sú na nabíjacích staniciach niektorého partnera MINI Charging uvádzané ceny, môžu sa tieto ceny odlišovať od cien zmluvne dohodnutých so zákazníkom; uplatnia sa len ceny dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou DCS. V prípade použitia variabilného tarifného systému bude spoločnosť DCS zákazníkovi (za skutočné využívanie) účtovať také ceny, aké sú pre príslušnú nabíjaciu stanicu zobrazené na začiatku nabíjania v aplikácii MINI Charging.

7.6.  Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo znížiť ceny v rámci existujúcich a/alebo nových zmlúv v určitých obdobiach a pre určené nabíjacie stanice (viď článok 7.1 b) (špeciálne ponuky).

7.7.  Zmena tarify je možná na základe príslušnej dohody medzi zmluvnými stranami; zákazník môže požiadať o zmenu tarify cez internet na stránke www.mini-charging.com.

8.  Fakturácia a platobné podmienky

8.1.  Zákazník môže nájsť svoje mesačné faktúry prostredníctvom zákazníckeho účtu MINI Charging na stránke www.mini-charging.com, pričom tieto faktúry obsahujú zoznam položiek nabíjania v príslušnom fakturačnom období s informáciou o dátume, mieste a trvaní nabíjania. O vystavení novej faktúry bude zákazník notifikovaný e-mailom.

8.2.  Náklady vzniknuté za kalendárny mesiac sa vyúčtujú prostredníctvom platobnej metódy zvolenej pri registrácii do zákazníckeho účtu MINI Charging vždy v 4. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podnikateľskí klienti využívajúci platbu na faktúru (viď článok 2.4) musia sumu previesť na účet uvedený vo faktúre do štrnástich dní od doručenia faktúry. Aj keď sa spoločnosť DCS snaží vyfakturovať služby MINI Charging štandardne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, nemôže to zaručiť (napr. z dôvodu neskorej fakturácie partnerov MINI Charging voči spoločnosti DCS).

8.3.  Zákazník môže započítať svoje pohľadávky proti pohľadávkam spoločnosti DCS len v prípade, že je jeho protipohľadávka nesporná, založená na odstúpení od tejto zmluvy alebo ak existuje právne záväzný titul. Zákazník smie zadržať platby len v prípade, že je takýto postup založený na nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní MINI Charging.

8.4.  Ak zákazník nevykoná platbu podľa článku 8.2, má spoločnosť DCS právo zablokovať zákazníkovi možnosť využívať služby MINI Charging.

9.  Medzinárodný roaming

Na základe zmluvy o poskytovaní MINI Charging môže zákazník využívať kartu MINI Charging, prípadne aplikáciu MINI Charging aj v iných krajinách než vo svojej domovskej krajine. Aktuálny zoznam krajín je k dispozícii na stránke www.mini-charging.com.

10.  Kontakt

V prípade všeobecných otázok o službe MINI Charging, otázok týkajúcich sa faktúr, zákazníckych zmlúv alebo kariet MINI Charging, ako aj v prípade technických problémov, predovšetkým počas nabíjania, môže zákazník využiť kontaktné možnosti uvedené na stránke www.mini-charging.com.

11.  Záruka

Uplatňujú sa zákonné ustanovenia o záruke.

12.  Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

12.1.  V prípade bežnej nedbanlivosti nesie spoločnosť DCS zodpovednosť len vtedy, ak porušila podstatné zmluvné povinnosti (dôležité zmluvné povinnosti), napr. také, ktoré sa považujú za osobitne uložené spoločnosti DCS na základe obsahu a účelu zmluvy o poskytovaní MINI Charging, alebo také, ktorých splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy o poskytovaní MINI Charging a na súlad s ktorými sa zákazník môže náležite spoliehať. Táto zodpovednosť je obmedzená na typické škody, ktoré je možné pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní MINI Charging predpokladať.

12.2.  Osobná zodpovednosť zástupcov, splnomocnencov a zamestnancov spoločnosti DCS za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku bežnej nedbanlivosti je rovnako obmedzená v rozsahu popísanom v predchádzajúcom odseku.

12.3.  Zodpovednosť spoločnosti DCS pri úmyselnom zamlčaní poruchy alebo vyplývajúca z prevzatia záruky či zodpovednosť podľa predpisov o zodpovednosti za výrobky ostáva nedotknutá. Obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade podvodného úmyslu, hrubej nedbanlivosti, úmrtia, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia.

12.4.  Spoločnosť DCS nie je prevádzkovateľom nabíjacích staníc a nie je zodpovedná za ich prevádzku. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porúch alebo nezrovnalostí v dodávke elektrickej energie vyplývajúcich z poruchy v elektrickej sieti (vrátane prípojky na sieť) môžu byť uplatnené nároky voči prevádzkovateľovi distribučnej siete; spoločnosť DCS na základe žiadosti postúpi a prevedie nároky a práva voči prevádzkovateľovi distribučnej siete spojené so škodami spôsobenými zákazníkovi.

13.  Informácie o ochrane osobných údajov

13.1.  Spoločnosť DCS berie ochranu osobných údajov používateľov služieb vážne a pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje súkromie používateľov.

13.2.  Ďalšie informácie o spracovaní, ochrane a bezpečnosti údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

14.  Príslušnosť jurisdikcie, mediácia a rozhodné právo

14.1.  Zmluva o poskytovaní MINI Charging ako aj akýkoľvek právny vzťah založený na týchto VOP sa riadi nemeckým právom; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije. Ak je zákazník spotrebiteľom, majú pravidlá o ochrane spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej má zákazník miesto svojho bežného pobytu, prednosť pred nemeckými právnymi predpismi, ak sú tieto pravidlá pre zákazníka výhodnejšie.

14.2.  Pre všetky nároky vyplývajúce zo vzťahov s podnikateľmi alebo právnickými osobami podľa predpisov verejného práva platí výhradná miestna príslušnosť súdu v Mníchove. Ak je zákazník spotrebiteľom a ak má miesto svojho trvalého alebo bežného pobytu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, môže vzniesť nárok aj v krajine svojho pobytu. Žaloby spoločnosti DCS na spotrebiteľa je možné podávať výhradne v mieste pobytu spotrebiteľa.

14.3.  Európska komisia zriadila za účelom riešenia sporov online platformu, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak by ste nás chceli na niečo upozorniť, prosím kontaktujte nás.

14.4.  Spoločnosť DCS sa nebude zúčastňovať na rozhodcovských konaniach pred rozhodcovským súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi, ani nemá takúto povinnosť.

Posledná revízia: júna 2020

Príloha číslo 1: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a zašlite nám tento formulár.)

Pre:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21

10119 Berlín, Nemecko

Telefónne číslo: +421 2 330 560 33

E-mail: sk@mini-charging.com

 

Týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb MINI Charging, ktorú som uzavrel/uzavrela/sme uzavreli:

 

Číslo zmluvy o poskytovaní MINI Charging

Dátum objednania

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)