Generelle vilkår og betingelser for MINI Charging

1. MINI Charging

1.1. I henhold til disse generelle vilkårene (“GTC”) gir Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland ("DCS") kunden informasjonstjenester og tilgangsteknologi til ladingsinfrastruktur for MINI-kjøretøy under betegnelsen "MINI Charging" ("MINI Charging"). Som en forutsetning for bruk av MINI Charging er det nødvendig å ha en gratis MINI Connected-konto. Bruken av begrepet "kunde" i disse GTC-ene refererer til personer av alle kjønn.

1.2. Den nyeste versjonen av disse GTC-ene og den nyeste informasjonen om tilgjengelige tariffer kan lastes ned og skrives ut fra nettstedet www.mini-charging.com. Endringer i disse generelle forretningsbetingelsene og -vilkårene, en MINI Charging-kontrakt som er inngått på dette grunnlaget, samt eventuelle endringer i tariffen som er avtalt med kunden på grunn av endringer i loven, endringer i rettspraksis eller markedsforhold, vil bli varslet til kunden via e-postadressen gitt av kunden i samsvar med avsnitt 2.2 i tekstform med eksplisitt henvisning til relevante endringer. Disse endringene trer i kraft dersom kunden ikke protesterer mot dem innen en måned etter å ha mottatt varselet. DCS vil varsle kunden om disse juridiske konsekvensene ved begynnelsen av denne perioden. Fremgangsmåten beskrevet ovenfor gjelder også for endringer av tariffen som er avtalt med kunden.

1.3. DCS samarbeider med operatører av ladestasjoner (hver en "MINI Charging-partner"). Ladestasjonene til MINI Charging Partners vises på www.mini-charging.com, i MINI Charging-appen, samt via ytterligere kanaler (i følgende "frontservere) og er uthevet for å skille dem fra andre ladestasjoner som ikke er en del av det tilgjengelige nettverket av ladestasjoner. Deler av denne informasjonen kan bare nås ved å logge inn på medlemsområdene.

1.4. MINI Charging omfa

a) visning av MINI Charging Partner-ladestasjoner (i form av statisk informasjon) og visse opplysninger om bruk av disse MINI Charging Partner-ladestasjonene (for eksempel tilgjengelighet og priser i form av dynamisk informasjon) i frontservere.

b) lading på MINI Charging Partner-ladestasjoner etter godkjenning (se avsnitt 6.1) sammen med månedlig fakturering, inkludert en detaljert oversikt over alle ladeprosesser.

1.5. Detaljer om MINI Charging og bruken av tjenesten er beskrevet på www.mini-charging.com.

1.6. For øyeblikket garanterer ikke Tyskland landsomfattende dekning med lading- og faktureringsløsninger som overholder kalibreringsloven for ladestasjonsoperatører. For våre tjenester bruker vi data levert av ladestasjonsoperatører. I noen tilfeller kan dette blant annet føre til avvik i lading og faktureringsbeløp. Vennligst ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

2. Kontraktavslutning og bestilling

2.1. Kunden kan bestille MINI Charging på www.mini-charging.com. Den versjonen av GTC som kunden har uttrykkelig akseptert ved bestilling av MINI Charging (ettersom versjonen kan endres fra tid til annen i henhold til punkt 1.2 ovenfor) gjelder. DCS kan tilby kunden tilleggstjenester, for eksempel spesialvilkår for tilgang til ladestasjoner eller tilgang til ladestasjoner fra tredjeparters ladestasjonsoperatører (“pakker”). Bestemmelsene i disse generelle vilkårene gjelder følgelig for slike pakker. 

2.2. Kunder med en "MINI Connected" -konto, kan registrere seg for MINI Charging på www.mini-charging.com ved å sende inn adresse og betalingsinformasjon. Disse dataene kan korrigeres eller oppdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller gjennom kundeservice. Kunder som ikke har registrert seg for en gratis "MINI Connected"-konto må sette opp en slik konto før de registrerer seg for MINI Charging.

2.3. All informasjon som sendes inn på kundekontoområdet, for eksempel betalingsinformasjon, adressedetaljer og e-postadresser, beskyttes automatisk ved hjelp av moderne krypteringsmetoder, som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4. Betalingen må gjøres med kredittkort eller eventuelle andre betalingsmåter som tilbys til MINI Charging-kunden under registreringsprosessen. Med forbehold om tilstrekkelig kredittverdighet har forretningskunder også mulighet til å betale utstedte fakturaer via bankoverføring. For å gjøre dette må bedriftsklienten søke om fakturautbetaling og sende en kopi av et kommersielt registerutdrag eller lignende offisielle legitimasjon til DCS. Forespørselen om fakturabetaling kan gjøres under registreringsprosessen eller ved å kontakte kundeservice.

2.5. Tilbud og avslutning av en MINI Charging-kontrakt

a) DCS legger inn et bindende tilbud for levering av MINI Charging. Når kunden som har en "MINI Connected"-konto, har registrert seg for MINI Charging-kundekonto og uttrykkelig akseptert GTC-en, kan MINI Charging bestilles. Bestillingsprosessen er også beskrevet på www.mini-charging.com.

b) Kunden kan korrigere eventuelle feil ved å klikke "tilbake" under registreringsprosessen og korrigere inndataene. Før kunden bekrefter bestillingen, vil han/hun motta informasjon om prisene for MINI Charging.

c) Etter å ha fullført bestillingsprosessen for MINI Charging, mottar kunden en ordrebekreftelse via e-post sammen med informasjon om den aktuelle tariffen, GTC-en som er akseptert av kunden og informasjonen om hans eller hennes rett til å trekke tilbake godkjennelsen (se avsnitt 2.7).

d) MINI Charging-kontrakten vil være avsluttet når bestillingsprosessen er fullført.

e) Innholdet i MINI Charging-kontrakten lagres av DCS og kan hentes eller lagres av kunden på www.mini-charging.com i MINI Connected-kundekontoområdet.

2.6. Språk

MINI Charging-kontrakten blir inngått på norsk. Oversettelser av disse GTC-ene til andre språk er kun til informasjonsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7. Rett til å trekke seg fra kontrakten

Kunden har rett til å trekke seg fra MINI Charging-kontrakt innen en periode på fjorten dager dersom han eller hun er en forbruker.

Kunden blir herved informert om hans eller hennes rett til å trekke seg som følger:

Rett til å trekke seg

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten uten å gi noen grunner innen 14 dager. Angrefristen utløpet etter 14 dager fra avslutningen av kontrakten. For å utøve din rett til å trekke deg, må du informere oss (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, Tlf.: +47 63 79 18 00, E-post: no@mini-charging.com) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten med en utvetydig uttalelse (f.eks. brev, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte tilbakekallingsskjemaet (Visning 1). Dette er imidlertid ikke et krav. Du vil ha utøvd rettsfristen innen tilbaketrekningsperioden dersom du sender en meddelese om utøvelse av retten til å trekke deg tilbake før den perioden er utløpt.

Virkninger og konsekvenser av tilbaketrekning

Hvis du trekker seg fra denne kontrakten, må vi returnere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveransekostnader (med unntak av tilleggskostnader, dersom du har uttrykkelig valgt en annen type levering enn den minst kostbare typen standardleveranse som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og minst 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten.

Vi vil utføre refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du har uttrykkelig avtalt noe annet. Under ingen omstendigheter vil vi belaste deg gebyrer som følge av slike refusjoner.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i tilbaketrekningsperioden, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er gitt til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av tilbaketrekningsretten, i forhold til den fulle dekning av kontrakten.

3. MINI Charging ladekort: Aktivering og deaktivering av MINI Charging ladekortet

3.1. For å kunne bruke MINI Charging krever de fleste ladestasjonene et aktivert MINI Charging ladekort. Hvis kunden allerede har et MINI Charging-kort, kan han aktivere et slikt kort under registreringsprosessen. Hvis ikke vil DCS sende et MINI Charging-kort for aktivering til kunden via posten. MINI Charging-kort aktiveres i MINI Charging-kundekontoen ved å skrive inn kortnummeret og bekrefte detaljene. Kunden vil så motta bekreftelse via e-post. Aktivering av MINI Charging-kort kan ta opptil 24 timer.

3.2. På enkelte ladestasjoner er det bare mulig å godkjenne MINI Charging-appen, som er tilgjengelig i Apple Inc. App Store eller i Google Play-butikken, og inneholder en QR-kodeleser. For godkjenning er det nødvendig å logge inn med innloggingsinformasjon.

3.3. DCS forblir eieren av MINI Charging-kortet. Kunden må lagre sitt MINI Charging-kortet og innloggingsinformasjon trygt. Kunden må øyeblikkelig varsle DCS om tap eller tyveri av MINI Charging-kort eller innloggingsinformasjon (se kontaktinformasjon under avsnitt 10). I tillegg kan kunden også kontakte MINI Charging-kundeservice for å deaktivere MINI Charging-kortet. Utstedelse av et erstatningskort kan medføre ekstra kostnader for kunden (se gjeldende priser på www.mini-charging.com).

4. Kontraktvilkår og gyldighet

4.1. Kontrakten har ingen bestemt tidsperiode, og kan avsluttes av hver av partene på én måneds skriftlig varsel, med virkning på slutten av en kalendermåned. Oppsigelsesvarselet kan gis i kundekontoområdet, ved skriftlig varsel eller via e-post. Dette påvirker ikke retten til å si opp kontrakten med en god grunn.

4.2. Når kontrakten er avsluttet, er ikke MINI Charging-kortet lenger gyldig og vil bli blokkert av DCS.

4.3. Andre vilkår og varslingsperioder kan være gjeldende når kunden bestiller ytterligere pakker.

5. Bruk og tilgjengelighet av MINI Charging

5.1. Kunden kan få mer informasjon om MINI Charging og tekniske detaljer om bruk og tilgjengelighet på www.mini-charging.com. DCS leverer tjenestene i kundens bostedsland samt i flere land i samsvar med avsnitt 9 nedenfor.

5.2. For å kunne bruke MINI Charging på best mulig måte, er det nødvendig å ha MINI Charging-appen tilbyr på en egnet mobilenhet eller tilgang til www.mini-charging.com.

5.3. DCS jobber med å utvide tilgangen til og bruken av offentlig ladingsinfrastruktur via MINI Charging og for å utvide gruppen av MINI Charging-partnere. DCS gir imidlertid ingen representasjon eller garanti med hensyn til tilgjengeligheten (riktig funksjon, tilgjengelighet av strøm eller full ladning) av, og kunden har ingen rett til å kreve tilgang til, bestemte ladestasjoner og/eller lademuligheter. Det er spesielt ingen rett til oppbevaring av den samme MINI Charging Partner-ladingsinfrastrukturen.

5.4. DCS gir ikke, med forbehold for avsnitt 5.5, noen representasjon eller garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheten av statisk og/eller dynamisk informasjon som vises via frontserverne (se avsnitt 1.4 a), inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om ladestasjoner og/eller tilgjengeligheten av dem. Kunden anerkjenner spesielt at slik informasjon leveres av tredjeparter (for eksempel MINI Charging-partnere). Uavhengig av det faktum bekrefter DCS aktualiteten og/eller korrektheten av informasjonen på en prøvebasis for å forbedre av tjenesten kontinuerlig. Overføringen av denne informasjonen er også avhengig av mottaket til mobilmastene til de respektive nettoperatørene, og kan bli svekket av atmosfæriske forhold, topografiske forhold, kjøretøystillingen og hindringer i nærheten (slik som broer og bygninger osv.).

5.5. Avhengig av avtalt tariff kan prisene variere avhengig av ladestasjonen som er i bruk (se avsnitt 7.1). I et slikt tariffsystem blir kunden vist de faktiske prisene for den respektive ladeplassen i MINI Charging-appen, forutsatt at kunden er logget inn med innloggingsinformasjonen sin. DCS garanterer at de viste prisene er riktige, og avviker dermed fra avsnitt 5.4. Kunder med en slik tariff er forpliktet til å informere seg om de gyldige prisene før oppstartsprosessen starter.

5.6. MINI Charging som tilbys under disse GTC-ene, kan bare brukes til lading av MINI-kjøretøy.

5.7. Kunder kan la familiemedlemmer eller deres ansatte bruke MINI Charging (spesielt MINI Charging-kortet), forutsatt at kunden ikke tar betalt for slik bruk og at MINI Charging bare brukes til belaste kundens eget kjøretøy. Før slik bruk må kunden informere brukeren om riktig håndtering av ladestasjonene. Eventuell annen tredjeparts bruk av MINI Charging krever forhåndsgodkjenning fra DCS. Kunden kan ikke bruke MINI Charging for ulovlige formål eller tillate tredjepart å gjøre det.

5.8. Kunden skal følge bruksanvisningene for kjøretøyet som skal lades og alt brukt utstyr eller tilbehør (f.eks. ladekabel), samt med eventuelle instruksjoner og vilkår og betingelser for MINI Charging-partnere som vises ved ladingsstasjoner angående bruken av ladestasjonene. Bruk av ladekabler eller annet utstyr eller tilbehør som (i) ikke er sertifisert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (f.eks. CE-sertifisering), (ii) ikke er godkjent for den respektive bilen eller ved den respektive MINI Charging-partneren i henhold til instruksjonene som vises på ladestasjonene eller (iii) er skadet, er strengt forbudt.

5.9. Ladestasjoner som viser en alarmmelding eller problemrapport eller som åpenbart er skadet, må ikke brukes. I stedet blir kunden bedt om å informere DCS (se kontaktinformasjon under avsnitt 10).

5.10. Kunden skal være ansvarlig for eventuelle skade som oppstår som følge av misbruk eller feilaktig bruk av MINI Charging-kortet i MINI Charging-appen som godkjenningsenhet eller misbruk eller feilaktig bruk av ladeprosessen i henhold til gjeldende lovgivning.

6. Ladingsprosess og autentisering; maksimal lading og tomgangstid; forstyrrelser

6.1. Kundene blir autentisert på MINI Charging Partner-ladestasjoner ved hjelp av MINI Charging-kortet. På enkelte ladestasjoner er autentisering også mulig, eller det kan kreve bruk av MINI Charging-appen. Dette gjelder spesielt for ladestasjonen med et intercharge-symbol. For hver ladeplass vises de tilgjengelige godkjenningsmetodene i MINI Charging-appen levert eller på www.mini-charging.com.

6.2. Maksimumsperioden for kontinuerlig tilkobling på en enkelt ladestasjon må ikke overstige 24 timer, eller ved DC-lading (likestrømladning) 4 timer (maksimal ladning og tomgangstid). I tillegg må kunden forlate den offentlige parkeringsplassen så snart ladingsprosessen er fullført eller den maksimale parkeringsperioden er utløpt. Kostnader som kan oppstå for DCS på grunn av at maksimal(e) lade- eller tomgangtid og/eller parkeringsperioder overskrides, samt kostnader for bøter eller slepetjenester på grunn av ulovlig parkering, faktureres til kunden.

6.3. Kunden erkjenner at forstyrrelser av ladestasjoner kan oppstå på grunn av force majeure, inkludert streik, utstengninger og offisielle direktiver, samt på grunn av tekniske og andre typer tiltak som må utføres på utstyret for at det skal fungere korrekt eller for å forbedre tjenesten (f.eks. vedlikehold, reparasjoner, programvareoppdateringer av systemer). Forstyrrelser kan også skyldes kortsiktig kapasitetsmangel på grunn av maksimal bruk.

6.4. I den utstrekning forstyrrelser og/eller uregelmessigheter i forsyning av elektrisitet skyldes en forstyrrelse av nettoperasjonene (inkludert koblingen til nettet), skal DCS frigjøres fra sine respektive forpliktelser under MINI Charging. Dette gjelder imidlertid ikke i den grad DCS avbryter leveransen uten begrunnelse. På forespørsel skal DCS uten unødig forsinkelse gi kunden opplysninger om slike skadelige hendelser og årsakene bak dem i den grad DCS har slik informasjon eller slik informasjon kan gjøres tilgjengelig med rimelig innsats.

7. Avgift; priser

7.1. Gebyret for MINI Charging og bruken av tjenestene bestemmes av den respektive avtalte tariffen og kan generelt være sammensatt som følger:

a) et fast månedlig grunngebyr (avhengig av den avtalte tariffen; ved noen tariffer kan det månedlige grunngebyret allerede inneholde gebyrer for bruk (flate tariffer), og

b) betalinger basert på faktisk bruk for individuelle ladeprosesser på MINI Charging Partner-ladestasjoner.

Den gjeldende prisstrukturen finnes på https://mini-charging.com/web/mini-no/tariffs.

De faktiske prisene for den respektive ladestasjonen vises til kunden i MINI Charging-appen, forutsatt at kunden er logget inn med innloggingsinformasjonen sin. For variable tariffer har DCS rett til å justere prisene for den faktiske bruken av en ladestasjon med virkning for fremtiden. Kunder er forpliktet til å informere seg om de gyldige prisene før oppstartsprosessen starter.

7.2. Den månedlige basisavgiften belastes først når MINI Charging-kontrakten er inngått, eller – i tilfelle endring i tariff med månedlig basisavgift – slik bytte av tariff har blitt aktivert av DCS og deretter på pro rata-basis resten av den første måneden.

7.3. Betalingene basert på faktisk bruk belastes for hver ladeprosess fra starten (dvs. støpselet settes inn i ladepunktet) til slutten (dvs. pluggen trekkes fra ladepunktet) av ladeprosessen basert på gjeldende gyldige priser i respektive land eller ved den respektive ladestasjonen. Mer informasjon om priser for roaming finner du på prislisten for den respektive tariffen under www.mini-charging.com. Ladeprosesser belastes som angitt i prislisten for den aktuelle tariffen (for eksempel på minuttbasis for hvert startet minutt eller per kW/t).

7.4. Alle priser inkluderer MVA. Informasjonen om prisene som gjelder for kundens respektive tariff ved kontraktinngåelse, sendes til kunden via e-post (se avsnitt 2.5c).

7.5. Hvis priser vises på en hvilken som helst MINI Charging Partner-ladestasjon, kan slike priser avvike fra prisene som er avtalt med kunden. Bare prisene som er avtalt mellom kunden og DCS vil gjelde.

7.6. Ved lading i utlandet (roaming) kan prisene avvike fra de prisene som ble angitt da kontrakten ble inngått. Kundene er forpliktet til å orientere seg om de gjeldende vilkårene før de begynner å lade i utlandet. Henvisnings- og informasjonsplikten i samsvar med punkt 1.2 i disse generelle forretningsvilkårene og de rettslige konsekvensene som følger av dette, gjelder ikke i disse tilfellene.

7.7. Ved lading i utlandet kan det hende at en annen valuta enn valutaen i Norge skal betales til DCS (utenlandsk valuta). For å gjøre faktureringen av utenlandsk valuta så enkel som mulig for kunden har DCS rett til å konvertere fordringer i utenlandsk valuta til valutaen i Norge, og til å kreve dette konverterte beløpet fra kunden i stedet for den utenlandske valutaen. Denne konverteringen for en ladeprosess i utenlandsk valuta er basert på vekslingskursen for euro i Den europeiske sentralbanken på slutten av den foregående bankdagen før ladingen fant sted, noe som kunden kan se på: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS forbeholder seg retten til å senke prisene på eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsperioder og for definerte ladestasjoner (se avsnitt 7.1b) (spesialtilbud).

7.9. En tariffendring krever en tilsvarende avtale mellom partene. Kunden kan søke om prisendring via internett på www.mini-charging.com.

8. Betingelser for fakturering og betaling

8.1. Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via MINI Charging-kundekontoen på www.mini-charging.com, som inneholder en spesifisert liste over ladeprosesser i den respektive fakturaperioden med informasjon om dato, sted og varighet. Kunden vil bli varslet via e-post hvis en ny faktura blir tilgjengelig.

8.2. Kostnader påløpt per kalendermåned belastes via betalingsmetoden som er valgt under registreringsprosessen i MINI Charging-kundekontoen på den fjerde arbeidsdagen i neste kalendermåneden. Bedriftskunder som betaler via faktura (se avsnitt 2.4) må overføre beløpet innen 14 dager etter at fakturaen mottas til kontoen oppgitt på fakturaen. Selv om DCS forsøker å fakturere MINI Charging-tjenesten i den påfølgende kalendermåneden, kan det forekomme forsinkelser i enkelte tilfeller (f.eks. på grunn av sen fakturering av MINI Charging-partnere til DCS).

8.3. Kunden kan bare frata mot DCS-krav hvis kundens motkrav er ubestridte, basert på tilbaketrekking av denne kontrakten eller hvis det foreligger en juridisk bindende tittel. Kunden kan kun holde tilbake betalinger dersom dette er basert på krav som følge av MINI Charging-kontrakten.

8.4. Hvis kunden har misligholdt betalingene, har DCS rett til å blokkere kundens bruk av MINI Charging.

9. Internasjonal roaming

På grunnlag av MINI Charging-kontrakten kan kunden også bruke MINI Charging-kortet for MINI Charging-appen også i andre land enn bostedslandet. Den nåværende listen over land er tilgjengelig på www.mini-charging.com.

10. Kontakt

For generelle spørsmål om MINI Charging-produktet, spørsmål om fakturaer, kundekontrakter eller MINI Charging-kort samt tekniske problemer, spesielt under ladeprosessen, kan kunden bruke kontaktmulighetene som lagt ut på www.mini-charging.com.

11. Garanti

Lovbestemte garantibetingelser gjelder.

12. Fraskrivelse av ansvar

12.1. I tilfeller av mindre uaktsomhet er DCS bare ansvarlig dersom det har brutt viktige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser) slik som de som anses å være spesifikt pålagt av DCS i henhold til innholdet og hensikten med MINI Charging-kontrakten eller de hvis fullførelse muliggjør riktig gjennomføring av MINI Charging-kontrakten og overholdelse som kunden regelmessig kan stole på. Slikt ansvar er begrenset til den typiske skaden som kan forventes ved tidspunktet for inngåelsen av MINI Charging-kontrakten.

12.2. Det personlige ansvaret for de juridiske representantene, agentene og ansatte i DCS for eventuelle skader som skyldes en lavere grad av forsømmelse fra deres side, er også begrenset til omfanget beskrevet i forrige avsnitt.

12.3. Ansvaret for DCS i tilfelle skadelig manglende avsløring av en defekt, eller som skyldes antakelsen om en garanti eller i henhold til produktansvarsloven, forblir upåvirket. Ansvarsbegrensninger gjelder ikke i tilfelle av ondsinnet hensikt, grov uaktsomhet, død, kroppsskade eller helsefare.

12.4. DCS er ikke operatør for ladestasjonene og er ikke ansvarlig som operatør. Kunden anerkjenner i tilfelle av forstyrrelser eller uregelmessigheter i strømforsyningen som følge av forstyrrelser av nettoperasjonen (inkludert koblingen til nettet) at krav kan rettes mot operatøren av distribusjonsnettverket. DCS vil på forespørsel tildele og overføre krav og rettigheter mot operatøren av distribusjonsnettverket knyttet til en skade for kunden.

13. Informasjon om databeskyttelse

13.1. DCS tar vern av personopplysningene til brukerne av tjenesten svært alvorlig, og respekterer brukernes personvern ved behandling av personopplysninger.

13.2. Ytterligere informasjon om databehandling, personvern og datasikkerhet finner du i personvernerklæringen.

14. Jurisdiksjon, forlik og gjeldende lov

14.1. MINI Charging-kontrakten samt eventuelle juridiske forhold basert på disse GTC-en er underlagt tysk lovgivning. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer gjelder ikke. Hvis kunden er en forbruker, vil obligatoriske forbrukerbestemmelser i kundens bostedsland ha forrang over tysk lov dersom de er gunstigere for kunden.

14.2. Den eksklusive jurisdiksjonen for alle krav som følge av relasjoner med bedriftseiere eller offentligrettslige selskaper er München, Tyskland. Hvis kunden er forbruker og har sitt bostedssted eller regelmessig holder til i EØS eller i Sveits, kan han også gjøre et krav i bostedslandet. Krav fra DCS mot en forbruker kan bare gjøres i forbrukerens bostedsland.

14.3. Europa-kommisjonen tilbyr en nettbasert tvisteløsningsplattform, som du kan få tilgang til på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt oss hvis har et spørsmål.

14.4. DCS vil ikke delta i tvist-forliksprosedyrer foran en forbruker-voldgiftsnemnd og er ikke forpliktet til å gjøre det.

Siste revisjon: Februar 2021Utstilling 1: Tilbaketrekkingsskjema

Tilbaketrekkingsskjema

(Hvis du ønsker å trekke tilbake kontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21

10119 Berlin, Tyskland

E-Mail: no@mini-charging.com

Jeg/vi trekker oss herved fra kontrakten som er inngått av meg/oss med hensyn til følgende MINI Charging:


MINI Charging-kontraktnummer

Bestilt den

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Dato

Signatur fra forbruker(e) (bare hvis dette skjemat fylles ut på papir)